Khối phố An Bàng, phường Cẩm An, Thành Phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam